İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı

Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı

Moleküler yapıların tanılanması ve karakterize edilmesi, fonksiyonel grupların belirlenmesi ve bu yapıların kristal yapı özelliği sergileyip sergilemediklerinin tespiti üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, çeşitli hastalıkların moleküler düzeydeki etkilerinin saptanması, kullanılan ilaçların yapı analizleri, ortamla olan etkileşmelerinin spektroskopik incelemeleri, arkeolojik buluntuların yapı analizleri ve yarı-iletken alaşımların kimyasal bileşenlerinin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Tüm bu deneysel çalışmalar moleküler simülasyon hesaplamaları ile de desteklenmektedir.IR ve Raman spektroskopisi, malzemelerin kimyasal analizinde, moleküler yapıların karakterizasyonunda, moleküler bağların tespitinde ve malzemelerin çevre ile olan etkileşimlerinde çok önemli bilgiler vermektedir. Mikro Raman spektroskopisi ile nokta analizi yapılabildiği için bu yöntemle örneklerin homojenliği de araştırılabilir. Kimyasal bileşim, bağlar, kristal yapı, faz analizi ve reaksiyon mekanizmaları IR ve Raman spektroskopik teknik ile analiz edilmektedir.

Laboratuvarımızda Tıp, Arkeoloji ve Malzeme Bilimi olmak üzere üç ayrı alanda çalışmalar yürütülebilmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak kanserli ve kanserli olmayan dokuların IR ve Raman spektroskopisi yöntemi ile ayırt edilmesi, çeşitli ilaç hammaddelerinin kimyasal yapılarının saptanması, arkeolojik eserlerin pigment analizleri ve çeşitli kuantum kuyu yapıların analizi verilebilir. Tüm bu çalışmalar disiplinlerarası nitelik taşımaktadır.

Laboratuvarımızda; Fourier Transform Infrared spektrometre (Orta ve yakın IR), Fourier Transform Raman spektrometre (50-3600 cm-1 spektral aralığı, 1064 nm dalgaboylu ve 1 W gücünde laser kaynak), Mikro Raman dispersif spektrometre (50-8000 cm-1 spektral aralığı, 785 nm ve 532 nm dalgaboylu ve 100 mW gücünde laser kaynaklar) bulunmaktadır.

Potsdam Üniversitesi (Almanya), Oral Roberts Üniversitesi (ABD), Uzhgorod Üniversitesi (Ukrayna) ve Milano Politeknik Üniversitesi (İtalya) ile işbirlikleri bulunmaktadır. TÜBİTAK Projeleri kapsamında moleküler yapı ve titreşimsel analiz çalışmaları ve TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi kapsamında amorf katıların yapısal analizi ve elektronik bant aralığı incelemesi yürütülmektedir.İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği ABD. 34134 Vezneciler-Fatih/İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 775.125,20 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı